IT教程 ·

abp(net core)+easyui+efcore实现仓储治理系统——入库治理之一(三十七)

什么?接口中方法可以不是抽象的「JDK8接口新语法的深度思考」

 

.媒介

   经由历程前面的文章( 至)的进修,我们已有完成了运用ABP供应的WebAPI体式格局+EasyUI来完成增编削查的功用。之前我们把一些基本的信息已完成了,如货色信息,供应商信息。有了前面的基本信息,我们能够完成入库治理功用。从本章入手下手我们来进修一个入库单功用,这个将会触及DataGrid的主从功用

二、入库单的流程

      1.平常状况下会有一个前置的OMS体系——即定单治理体系。主要功用之一是由供应商填写送货单。

   假如公司有货代、仓储、运输等营业,或者是给某些大型客户(比方宜家、遐想等)做第三方的物流效劳,那末在做物流体系时入库单流程时,须要斟酌入库单的前置流程——定单治理体系。

   定单治理体系(OMS)是物流信息治理体系的一部分,经由历程对客户下达的定单举行治理及跟踪,动态控制定单的希望和完成状况,提拔物流历程当中的功课效力,从而节约运作时候和功课本钱,进步物流企业的市场竞争力。望文生义,定单治理体系是物流企业用户、供应商用户、客户关于定单的管控、跟踪的体系,衔接着WMS、运输治理体系、订舱体系等,是物流信息治理体系的基本模块。

   简朴地说定单治理体系作为全部物流信息治理体系的基本中心,治理着一切的生意业务收支。一个好的定单治理体系须要有很好地扩大性和流通性,在一个物流信息治理体系从0-1的历程,定单治理体系作为其基本模块须要提早斟酌到各体系的扩大,定单治理体系假如在前期就可以斟酌到背面的扩大,置信关于物流企业的壮大会异常有协助。

   流通性指的是全部生意业务链路须要很流通,初期公司做定单体系时,想的很庞杂,想做的很周全,末了做的异常巨大,然则却没有斟酌到全部物流流程的通行性,致使连基本的定单流程都没有方法一般走下去,所以,在从0到1地做一套定单治理体系时,须要有一些前瞻性,但落地时,须要先完成一个能够把全部流程走下去的简朴的定单治理体系,然后不停的去试错->革新。

     2.当运输公司把货色送到堆栈时,堆栈会有检验员举行抽检,并制造入库单,分派库位,然后打印标签,粘贴条码标签,分派托盘,核验条码标签,货色上架,并在体系中对入库单举行考核经由历程。全部流程以下图。

 abp(net core)+easyui+efcore实现仓储治理系统——入库治理之一(三十七) IT教程 第1张

    固然我们接下来要完成的入库单功用,没有这么庞杂。 我们没有完成定单治理体系,这个有时候背面补上。

 

三、建立入库单实体

  1. 做为一个入库单,在数据库中平常存在三张表,表头InStockOrder,表体InStockDetail、库位表InStockDetailLoc。

  2.Visual Studio 2017的“解决方案资源治理器”中,右键单击“ABP.TPLMS.Core”项目的“Entitys”文件夹,在弹出菜单中挑选“增加” >

 > “类”。 将类命名为 InStockOrder,然后挑选“增加”。

  3.建立InStockOrder类继续自Entity<int>,经由历程完成审计模块中的IHasCreationTime来完成保留建立时候。代码以下:

using Abp.Domain.Entities;
using Abp.Domain.Entities.Auditing;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel.DataAnnotations;
using System.ComponentModel.DataAnnotations.Schema;
using System.Text; 

namespace ABP.TPLMS.Entitys
{

  public class InStockOrder : Entity<int>, IHasCreationTime
  {

    public const int MaxLength = 255;
    public InStockOrder()

      {

      No = string.Empty;
      CustomerCode = string.Empty;
      CustomerName = string.Empty;
      WarehouseNo = string.Empty;
      WarehouseType = string.Empty;
      DeliveryNo = string.Empty;
      Receiver = string.Empty;
      ReceiveTime = string.Empty;
      CreationTime = DateTime.Now;

      Oper = string.Empty;
      Checker = string.Empty;

      CheckTime = string.Empty;
      Gwt = 0;
      Nwt = 0;
      PackageNum = 0;
      OwnerCode = string.Empty;
      OwnerName = string.Empty;

      Remark = string.Empty;
      Status = 0;
      PreDeliveryTime = string.Empty;

    } 

    [StringLength(50)]
    [Required]
    public string No { get; set; }

    /// <summary>
    /// 客户称号
    /// </summary>
    [StringLength(MaxLength)]
    [Required]
    public string CustomerName { get; set; }
    public string WarehouseType { get; set; }

    /// <summary>
    /// 客户代码
    /// </summary>
    [StringLength(50)]
    [Required]
    public string CustomerCode { get; set; }

    /// <summary>
    /// 送货单号
    /// </summary>
    public string DeliveryNo { get; set; }

    /// <summary>
    /// 堆栈号
    /// </summary>
    public string WarehouseNo { get; set; }

    /// <summary>
    /// 货主
    /// </summary>
    [StringLength(MaxLength)]

    [Required]
    public string OwnerName { get; set; }
 

    public decimal Gwt { get; set; }
    public decimal Nwt { get; set; }
    public int PackageNum { get; set; }

    /// <summary>
    /// 吸收时候
    /// </summary>
    [StringLength(20)]
    public string ReceiveTime { get; set; }
    /// <summary>
    /// 吸收人
    /// </summary>
    [StringLength(50)]
    public string Receiver { get; set; } 

    [StringLength(50)]
    public string Oper { get; set; }
    public int Status { get; set; }

    [StringLength(50)]
    public string OwnerCode { get; set; }

    /// <summary>
    /// 估计送货时候
    /// </summary>
    [StringLength(20)]
    public string PreDeliveryTime { get; set; }

    /// <summary>
    /// 考核人
    /// </summary>
    [StringLength(50)]
    public string Checker { get; set; }

    [StringLength(20)]
    public string CheckTime { get; set; }

    [StringLength(1000)]
    public string Remark { get; set; }
    public DateTime CreationTime { get; set; }

    [StringLength(20)]
    public string LastUpdateTime { get; set; }

    [StringLength(50)]
    public string LastOper { get; set; } 

    [NotMapped]
    public List<InStockOrderDetail> InStockOrderDetail { get; set; }
  }
}

   4.重得第2,3步,我们“ABP.TPLMS.Core”项目的“Entitys”文件夹,顺次建立InStockOrderDetail与InStockOrderDetailLoc两个类。代码以下:

using Abp.Domain.Entities;
using Abp.Domain.Entities.Auditing;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel.DataAnnotations;
using System.ComponentModel.DataAnnotations.Schema;
using System.Text; 

namespace ABP.TPLMS.Entitys
{

  public class InStockOrderDetail : Entity<int>, IHasCreationTime
  {

    public const int MaxLength = 255;
    public InStockOrderDetail()
    {

      this.Qty = 0;
      this.CargoCode = string.Empty;
      this.CargoName = string.Empty;

      this.Brand = string.Empty;
      this.Country = string.Empty;
      this.CreationTime = DateTime.Now;
      this.Curr = string.Empty;
      this.GrossWt = 0;

      this.Height = 0;
      this.HSCode = string.Empty;
      this.Length = 0;
      this.SecdLawfQty = 0;
      this.LawfQty = 0;
      this.NetWt = 0;
      this.Package = string.Empty;

      this.Price = 0;
      this.Spcf = string.Empty;
      this.Unit = string.Empty;

      this.InStockNo = string.Empty;
      this.LawfUnit = string.Empty;

      this.Vol = 0;
      this.Width = 0;
      this.LawfUnit = string.Empty;
      this.SecdLawfUnit = string.Empty;
      this.SeqNo = 0;

      this.Batch = string.Empty;
      this.DeliveryOrderDetailId = 0;

    }

    public int SupplierId { get; set; }
    [MaxLength(50)]
    public string CargoCode { get; set; }
    [MaxLength(10)]
    public string HSCode { get; set; }
    [MaxLength(MaxLength)]

    public string CargoName { get; set; }
    [MaxLength(MaxLength)]
    public string Spcf { get; set; }
    [MaxLength(20)]
    public string Unit { get; set; }
    [MaxLength(20)]

    public string Country { get; set; }
    [MaxLength(50)]
    public string Brand { get; set; }
    [MaxLength(20)]
    public string Curr { get; set; }
    [MaxLength(20)]
    public string Package { get; set; }
    public decimal Length { get; set; }
    public decimal Width { get; set; }
    public decimal Height { get; set; }
    public decimal Vol { get; set; } 

    public decimal Price { get; set; }
    public decimal TotalAmt { get; set; }
    public decimal GrossWt { get; set; }

    public decimal NetWt { get; set; } 

    public DateTime CreationTime { get; set; }

    [MaxLength(20)]
    public string InStockNo { get; set; }
    public int SeqNo { get; set; }
    public decimal Qty { get; set; }
    public decimal LawfQty { get; set; }

    public decimal SecdLawfQty { get; set; } 

    [MaxLength(20)]

    public string LawfUnit { get; set; }
    [MaxLength(20)]
    public string SecdLawfUnit { get; set; }
    [MaxLength(20)]
    public string Batch { get; set; }
    public int DeliveryOrderDetailId { get; set; } 

    [NotMapped]
    public List<InStockOrderDetailLoc> InStockOrderDetailLoc { get; set; } 

  }
}

 

 

using Abp.Domain.Entities;
using Abp.Domain.Entities.Auditing;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel.DataAnnotations;
using System.Text; 

namespace ABP.TPLMS.Entitys
{

  public class InStockOrderDetailLoc : Entity<int>, IHasCreationTime
  {

    public InStockOrderDetailLoc()
    {     

      this.Qty = 0;
      this.SeqNo = 0;
      this.Loc = string.Empty;
      this.CreationTime = DateTime.Now;
      this.InStockOrderDetailId = 0;
    }   
    public int InStockOrderDetailId { get; set; }
    public int SeqNo { get; set; }
    [StringLength(50)]

    public string Loc { get; set; }  
    public decimal Qty { get; set; }
    public DateTime CreationTime { get; set; }
  }
}

 

 

      5.定义入库单的实体以后,我们去“ABP.TPLMS.EntityFrameworkCore”项目中的“TPLMSDbContext”类中定义实体对应的DbSet,以运用Code First 数据迁徙。增加以下代码

using Microsoft.EntityFrameworkCore;
using Abp.Zero.EntityFrameworkCore;
using ABP.TPLMS.Authorization.Roles;
using ABP.TPLMS.Authorization.Users;
using ABP.TPLMS.MultiTenancy;
using ABP.TPLMS.Entitys;
 

namespace ABP.TPLMS.EntityFrameworkCore
{

  public class TPLMSDbContext : AbpZeroDbContext<Tenant, Role, User, TPLMSDbContext>
  {

    /* Define a DbSet for each entity of the application */   

    public TPLMSDbContext(DbContextOptions<TPLMSDbContext> options)
      : base(options)
    {
    }

    public DbSet<Module> Modules { get; set; }
    public DbSet<Supplier> Suppliers { get; set; }
    public DbSet<Cargo> Cargos { get; set; }
    public DbSet<Org> Orgs { get; set; }

    public virtual DbSet<InStockOrder> InStockOrder { get; set; }
    public virtual DbSet<InStockOrderDetail> InStockOrderDetail { get; set; }
    public virtual DbSet<InStockOrderDetailLoc> InStockOrderDetailLoc { get; set; }
  }
}

 

    6.从菜单中挑选“东西->NuGet包治理器器—>程序包治理器控制台”菜单。

    7. 在PMC中,默许项目挑选EntityframeworkCore对应的项目后。输入以下敕令:Add-Migration AddEntityInStock,建立迁徙。以下图。

 abp(net core)+easyui+efcore实现仓储治理系统——入库治理之一(三十七) IT教程 第2张

     8. 在上面的敕令实行终了以后,建立胜利后,会在Migrations文件夹下建立时候_AddEntityInStock花样的类文件,这些代码是基于DbContext指定的模子。以下图。

 abp(net core)+easyui+efcore实现仓储治理系统——入库治理之一(三十七) IT教程 第3张

    9.在程序包治理器控制台,输入Update-Database,回车实行迁徙。实行胜利后,以下图。

 abp(net core)+easyui+efcore实现仓储治理系统——入库治理之一(三十七) IT教程 第4张

   10. 在SQL Server Management Studio中检察数据库,InStockOrder、InStockOrderDetail、InStockOrderDetailLoc三张表建立胜利。

 abp(net core)+easyui+efcore实现仓储治理系统——入库治理之一(三十七) IT教程 第5张

## springboot 下策略模式的简单使用

参与评论